אסיפה כללית 2024

יוני 25, 2024
אודיטוריום הכפר הירוק רמת השרון

סדר יום – אסיפה כללית

25/06/2024 , בשעה 10:00 אודיטוריום הכפר הירוק, רמת השרון

1 . בחירת יו"ר ומזכיר האסיפה

2. אישור סדר יום האסיפה

2. שוטף – דיווחים ועידכונים

3. עדכון נהלים

4. אישור הוספת מורשית חתימה – המנכ"לית טליה מנזון

5. אישור דו"ח ועדת ביקורת לשנת 2023

6. אישור דו"ח כספי מבוקר 2023 + דו"ח מילולי לשנת 2023

7. אישור המשך העסקתו ושכרו של הרו"ח

8. עדכון לגבי היועמ"ש

9. אישור קבלת מועדונים חדשים להתאחדות -אשר הגישו בקשה בין 01/24-06/24

10. שונות